!!! Šachový oddiel Chess Club Turzovka Ťa víta na svojej WEB stránke !!!

logo

Chess Club Turzovka, občianské združenie, Stred 302, 023 54 TURZOVKA

Späť na hlavnú stránku


SCHVÁLENÉ DŇA  20.04.2007 NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ CHESS CLUBU TURZOVKA


ČLÁNOK I.

NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

 

 

Názov :  Chess Club Turzovka

Sídlo  :   023 54  Turzovka,  Stred 302

 

            Chess Club Turzovka je nezávislou dobrovoľnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby a iné kolektívy s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového vyžitia najmä v oblasti šachu.

            Chess Club Turzovka má postavenie samostatnej právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 

ČLÁNOK II.

POSLANIE A CIELE

 

            Poslaním Chess Clubu Turzovka je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť.            K naplneniu tohto poslania Chess Club Turzovka v spolupráci so Slovenským zväzom telesnej kultúry, Slovenským šachovým zväzom, príslušnými orgánmi štátnej správy, a ďalšími orgánmi a organizáciami (školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného zamerania) realizuje najmä:

a/    koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti

b/    vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti  klubu

c/    športovú činnosť svojich členov, popularizáciu šachu medzi mládežou

d/    tréningovú činnosť talentovanej mládeže

e/    chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu

f/      k zaisteniu svojho poslania môže zakladať subjekty obchodného práva

 

ČLÁNOK III.

ORGÁNY CHESS CLUBU TURZOVKA

 

Orgánmi Chess Clubu Turzovka sú:

 

·      valné zhromaždenie

·      výkonný výbor

·      predseda

·      kontrolná komisia

ČLÁNOK IV.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 

1.    Najvyšším orgánom Chess Clubu Turzovka je valné zhromaždenie. Zvoláva ho výkonný výbor najmenej raz za 2 roky. Mimoriade valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť najmenej jednej polovice členov Chess Clubu Turzovka, alebo zvolané na žiadosť kontrolnej komisie. V týchto prípadoch sa valné zhromaždenie musí zvolať najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predsedovi Chess Clubu Turzovka. Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj predseda, ak sa chce na tomto valnom zhromaždení vzdať funkcie.

 

2.    Valné zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

3.    Ak nie je valné zhromaždenie schopné sa uznášať, zvolá výkonný výbor náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať valné zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné valné zhromaždenie musí mať rovnaký rokovací program a je schopné sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných členov.

 

4.    Valné zhromaždenie tvoria členovia Chess Clubu Turzovka starší ako osemnásť rokov, alebo zákonní zástupcovia členov mladších ako osemnásť rokov, alebo zástupcovia poverení oprávnenou osobou konajúcou v mene člena klubu u právnickej osoby.

 

5.    Poverenie musí byť vyhotovené v písomnej forme. Na valnom zhromaždení vrátane volieb má každý člen jeden hlas.

 

6.    Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 

a)    prijímať a meniť stanovy Chess Clubu Turzovka

b)   voliť a odvolávať predsedu Chess Clubu Turzovka, členov výkonného výboru a kontrolnej komisie

c)    rozhodovať o vstupe a vystúpení Chess Clubu Turzovka do iných organizácií a združení, o ekonomickej účasti na ich činnosti ako aj o formách spolupráce

d)   schvaľovať zástupcov do orgánov iných organizácií, združení, prípadne obchodných spoločností na činnosti ktorých sa podieľa

e)    prerokovávať správu o činnosti a hospodárení Chess Clubu Turzovka

f)     schvaľovať plán práce a rozpočet Chess Clubu Turzovka

g)    schvaľovať výšku a spôsob platenia členských príspevkov

h)    plniť úlohu odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam výkonného výboru

i)      rozhodovať o zániku rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

j)     schvaľovať rozdelenie prípadného likvidačného prebytku pri zrušení Chess clubu Turzovka likvidáciou

k)   rozhodovať o vylúčení členov z členstva v Chess Clube Turzovka

l)      rozhodovať o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa Chess Clubu Turzovka, jeho činnosti, ak tak stanoví zákon alebo iný predpis vyššej právnej sily ako stanovy Chess Clubu Turzovka

 

ČLÁNOK V.

VÝKONNÝ VÝBOR

 

1.    Výkonný výbor je výkonným orgánom Chess Clubu Turzovka, ktorý riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Skladá sa z 5 členov. Jeho funkčné obdobie je dvojročné a môže byť skrátené alebo predĺžené najviac o 90 dní. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda Chess Clubu Turzovka najmenej raz za štvrťrok. V prípade, že člen výkonného výboru nemôže vykonávať svoju funkciu a požiada o uvoľnenie, môže byť výkonný výbor doplnený kooptáciou. Kooptáciou môžu byť nahradení najviac dvaja členovia výkonného výboru zvolení valným zhromaždením.

 

2.    Rokovanie výkonného výboru riadi predseda Chess Clubu Turzovka. Výkonný výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, keď preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Chess Clubu Turzovka. Na zasadnutia výkonného výboru je prizývaný predseda kontrolnej komisie.

 

3.    Výkonný výbor realizuje najmä:

 

a/    uznesenia valného zhromaždenia Chess Clubu Turzovka

b/    vydávanie operatívnych predpisov Chess Clubu Turzovka

c/    schvaľovanie vnútornej štruktúry Chess Clubu Turzovka

d/    schvaľovanie prijatia pracovníkov do pracovno-právneho vťahu

e/    schvaľovanie výdajov na konkrétne podujatia v súlade s rozpočtom Chess Clubu Turzovka, pričom prihliada na vývoj plnenia príjmov rozpočtu a účelovosť poskytnutých dotácií a darov určenú poskytovateľom dotácie alebo darcom

f/      schvaľovanie prijatia nových členov Chess Clubu Turzovka

 

4.    Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:

 

a/    uplynutím funkčného obdobia

b/    odvolaním z funkcie

c/    vzdaním sa funkcie

d/    zánikom členstva v Chess Clube Turzovka

 

ČLÁNOK VI.

PREDSEDA CHESS CLUBU TURZOVKA

 

1.    Štatutárnym zástupcom a predsedom výkonného výboru je predseda Chess Clubu Turzovka. Predsedu volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Predseda je v plnom rozsahu zodpovedný za činnosť Chess Clubu Turzovka. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene Chess Clubu Turzovka. K zastupovaniu môže predseda zmocniť iného člena výkonného výboru. Predseda môže svoju funkciu vykonávať aj ako profesionálny pracovník, keď o tom rozhodne valné zhromaždenie.

 

2.    Oprávnenie vykonávať funkciu predsedu zaniká:

 

a)    po uplynutí volebného obdobia zvolením nového predsedu Chess Clubu Turzovka, pričom dvojročné volebné obdobie sa môže skrátiť alebo predĺžiť najviac o 90 dní

b)   odvolaním z funkcie valným zhromaždením Chess Clubu Turzovka

c)    vzdaním sa funkcie na zasadaní valného zhromaždenia

d)   zánikom členstva v Chess Clube Turzovka

 

ČLÁNOK VII.

KONTROLNÁ KOMISIA

 

1.    Kontrolná komisia je nezávislým orgánom Chess Clubu Turzovka oprávneným kontrolovať všetku činnosť klubu. Za svoju činnosť zodpovedá iba valnému zhromaždeniu.

2.    Kontrolná komisia má troch členov, volí ju valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Funkčné obdobie môže byť skrátené alebo predĺžené najviac o 90 dní. Predsedu si volí kontrolná komisia na prvom zasadaní zo svojho stredu.

3.    Stanovisko kontrolnej komisie je platné, ak ho podpíšu najmenej dvaja členovia kontrolnej komisie Chess Clubu Turzovka.

4.    Upozorňuje výkonný výbor na zistené nedostatky a vyžaduje zjednanie nápravy.

5.    Prejednáva sťažnosti členov Chess Clubu Turzovka.

6.    Vyjadruje sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení Chess Clubu Turzovka a predkladá výročnú správu o činnosti kontrolnej komisie valnému zhromaždeniu.

7.    Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka.

8.    Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia výkonného výboru ani predseda Chess Clubu Turzovka.

9.    Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od výkonného výboru akékoľvek informácie o hospodárení klubu. Výkonný výbor je povinný oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení a postavení Chess Clubu Turzovka. Tie isté práva má kontrolná komisia vo vzťahu k predsedovi Chess Clubu Turzovka. Tie isté povinnosti má predseda Chess Clubu Turzovka voči kontrolnej komisii.

 

Článok VIII.

Členstvo, práva a povinnosti

 

1.       Členstvo v Chess Clube Turzovka je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá má záujem a predpoklady podieľať sa na činnosti klubu a súhlasí s týmito stanovami.

 

2.       Členstvo fyzickej a právnickej osoby vzniká uznesením výkonného výboru Chess Clubu Turzovka o prijatí za člena na  základe písomnej prihlášky.

 

3.       Členstvo fyzickej a právnickej osoby v Chess Clube Turzovka zaniká vystúpením na základe oznámenia člena doručeného výkonnému výboru dňom doručenia, vylúčením na základe uznesenia valného zhromaždenia, úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom Chess Clubu Turzovka.

 

4.       Člen Chess Clubu Turzovka má právo:

a)    realizovať svoje záujmy o športové vyžitie na podujatiach klubu a pri tom v súlade s rozpočtom a operatívnymi predpismi využívať majetok klubu a práva klubu vyplývajúce s dohôd s inými zmluvnými partnermi

b)   v súlade so stanovami presadzovať svoje záujmy, spolupodieľať sa na rozhodovaní o činnosti klubu, spolupodieľať sa na kontrole činnosti klubu a dodržiavaní všeobecne platných predpisov, stanov, plánu činnosti a rozpočtu Chess Clubu Turzovka

c)    voliť do orgánov Chess Clubu Turzovka a po dovŕšení 18 rokov byť do týchto orgánov volený

 

5/       Člen Chess Clubu Turzovka má tieto povinnosti:

a)    dodržiavať stanovy a operatívne predpisy klubu

b)   aktívne sa podieľať na činnosti klubu

c)    chrániť majetok klubu a starať sa o jeho zveľaďovanie a účelné využívanie

d)   platiť členské príspevky podľa rozhodnutia valného zhromaždenia

 

Článok IX.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE CHESS CLUBU TURZOVKA

 

1.    Majetok Chess Clubu Turzovka pozostáva z peňažných fondov, hmotného majetku, pohľadávok a iných majetkových práv.

 

2.    Zdrojom majetku sú najmä:

a)    majetok, majetkové práva a stavy účtov Chess Clubu Turzovka

b)   príspevky členov

c)    dobrovoľné príspevky, dotácie, dary

d)   príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej a spoločenskej činnosti

 

3.    Hospodárenie Chess Clubu Turzovka sa riadi rozpočtom schváleným valným zhromaždením na jeden súťažný rok. Začiatok súťažného roka je 1. september . V súlade so všeobecnými predpismi sa zostavuje účtovná uzávierka k 31. decembru kalendárneho roka a daňové  priznanie.

 

4.    Prostriedkami na konkrétne podujatia disponuje na základe rozhodnutia výkonného výboru člen Chess Clubu Turzovka poverený realizáciou podujatia. Tento člen je povinný predložiť vyúčtovanie čerpaných prostriedkov výkonnému výboru do 30 dní po skončení podujatia.

 

5.    O akomkoľvek vzniku zmluvného vzťahu, v súvislosti s ktorým vzniká Chess Clubu Turzovka majetkový záväzok nad rámec schváleného rozpočtu musí rozhodnúť valné zhromaždenie. Výkonný výbor zodpovedá za to, že položky schváleného rozpočtu budú v priebehu sezóny čerpané v súlade s plnením plánovaných príjmov.

 

Článok X.

ZÁNIK CHESS CLUBU TURZOVKA

1.       Klub zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlučením s iným združením, prípadne právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

2.       Pri jeho zániku sa vykoná jeho majetkové vysporiadanie..

Článok XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

1.    Chess Club Turzovka je založený na dobu neurčitú.

2.    Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením Chess Clubu Turzovka 20.04.2007 a ich výklad podáva výkonný výbor klubu.

3.    Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.

4.    Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.